αναστατικές εκδόσεις παλαιών βιβλίων


Χριστοφόρος Άγγελος, Εγχειρίδιον περί της καταστάσεως των σήμερον ευρισκομένων Ελλήνων, 1617, 2008

Τα τεράστια συμβάντα του Ροβινσώνος Κρούσου, 2006

Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διαιτητική, 2006

Διονυσίου Σολωμού Ύμνος εις την ελευθερίαν. Μελοποιηθείς μεν υπό του Ιππότου Νικολάου Χ. Μάντζαρου εκδοθείς δε τη φιλόμουσω δαπάνη των εν Αγγλία ομογενών. Εν Λονδίνω Clayton 1873, επίμετρο Γεώργιος Λαγανάς, 2002

Γνωμικά παλαιών φιλοσόφων, εν Βενετία 1850, 2000

Αισώπου Μύθοι, εν Βενετία 1877, 1999