αναστατικές εκδόσεις


Τα παλαιά ελληνικά βιβλία που εκδίδονται αναστατικά, που διατηρούν δηλαδή την τυπογραφική μορφή τους, μεταφέρουν στον σύγχρονο αναγνώστη, τόσο το περιεχόμενο όσο και την αισθητική της εποχής που εκδόθηκαν και βιβλιοδετήθηκαν.
Η βιβλιοδεσία, με επένδυση από χειροποίητα χαρτιά ή άλλα υλικά, αντιγράφει δημιουργικά την διακοσμητική των υλικών των βιβλίων ευρείας κυκλοφορίας της εποχής, λαμβάνοντας υπόψη τον τόπο έκδοσης και τα κυρίαρχα πνευματικά και εικαστικά ρεύματα της εποχής.

Ευγενίου Βουλγάρεως, Η Λογική, εν Λειψία 1766, επιμ. Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2010

Κωνσταντίνου Μιχαήλ του εκ Καστορίας, Διαιτητικής παραγγέλματα, εν Βιέννη 1794, Εκδόσεις του Φοίνικα 2006

Τα τεράστια συμβάντα του Ροβινσώνος Κρούσου, Αθήνα 1840, τόμοι 2, Εκδόσεις του Φοίνικα 2006

Νόμος περί συστάσεως των δήμων, εν Ναυπλίω 1834, Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, Αθήνα 2006

Εγκόλπιον του εργατικού λαού ή συμβουλαί προς τους χειρωνάκτας, Βιβλιοθήκη της Εταιρείας των Φίλων του Λαού, εν Αθήναις 1869. Manpower, Αθήνα 2004

Θεόδωρος φον Χελδράιχ, Η χλωρίς της Αιγίνης, [1898], Εκδόσεις του Φοίνικα 2004

Τα δώδεκα Ευαγγέλια των Αγίων παθών, Εν Βενετία παρά Νικολάω Γλυκύ τω εξ Ιωαννίνων 1830, Εκδόσεις του Φοινικα 2003

Διονυσίου Σολωμού, Ύμνος εις την ελευθερίαν. Μελοποιηθείς μεν υπό του Ιππότου Νικολάου Χ. Μάντζαρου εκδοθείς δε τη φιλόμουσω δαπάνη των εν Αγγλία ομογενών. Εν Λονδίνω Clayton 1873, επίμετρο Γεώργιος Λαγανάς, Εκδόσεις του Φοίνικα 2002

Ύμνος εις την ελευθερίαν έγραψε Διονύσιος Σολωμός Ζακύνθιος Τον Μάιο Μήνα 1823. Εν Μεσολογγίω, εκ της τυπογραφίας Δ. Μεσθενέως. 1825, Εκδόσεις του Φοίνικα 2001, 2002

Γνωμικά των παλαιών φιλοσόφων. Εκ της Ελληνικής γλώσσης μεταφρασθέντα. Βιβλιάριον χρησιμότατον. Προς διακόσμησιν ηθών, και ενάρετον πολιτείαν. Εν Βενετία. Εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας του Φοίνικος. 1850, Εκδόσεις του Φοίνικα 2000, 2006

Αισώπου μύθοι ηθικότατοι εις απλήν φράσιν νεωστί εκδοθέντες. Βενετία εκ του Ελλην. Τυπογραφ. Ο Φοίνιξ 1877 , Εκδόσεις του Φοίνικα 1999, 2006

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.