ανακύκλωση των υλικών του εργαστηρίουΠΑΛΑΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ

Κάθε υλικό που εκπίπτει από σύγχρονα ή παλιά βιβλία κατά την επαναβιβλιοδέτηση τους, φυλάσσεται και αφού συντηρηθεί διατηρείται μέσω της χρήσης του σε καλύμματα συλλεκτικών σημειωματαρίων
συλλεκτικά σημειωματάρια
ΕΚΘΕΣΗ: παλαιά υλικά σε νέες εφαρμογές, Χώρος Τέχνης Βιβλίου, 2003ΔΕΡΜΑΤΑ

βιβλιδάρια
με επένδυση από δέρμα προερχόμενο από ρετάλια δερμάτων