τα δώδεκα ευαγγέλια των αγίων παθών
Εν Βενετία.
Παρά Νικολάω Γλυκύ τω εξ Ιωαννίνων.
1830
Εκδόσεις του Φοινικα 2003

Ανατύπωση από αντίτυπο της Μονής Ελεούσης Νήσου Ιωαννίνων.
Το βιβλίο περιέχει τα Δώδεκα Ευαγγέλια «μετά προσθήκης ενός ευλαβούς Αντιφώνου εις τον Εσταυρωμένον» της Μεγάλης Πέμπτης, με αντικριστή μετάφραση των κειμένων στην ιταλική γλώσσα.