Ευγενίου Βουλγάρεως
η λογική

Η ΛΟΓΙΚΗ
ΕΚ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΣΥΝΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ.
Ὑπὸ
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ
Ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξονίας ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ Βρεϊτκόπφ.
Ἔτει ᾳψξστ’ [1766]


ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ιωάννινα 2010