βυζαντινή ποίηση
επιμέλεια Νίκη Τσιρώνη

Συμεών του Νέου Θεολόγου, Ευχή μυστική, 2002

Κασσιανή, 2002

Κασσιανή η Υμνωδός, εισαγωγή Νίκη Τσιρώνη, 2002

Του ταπεινού Ρωμανού, Κοντάκιον τη μεγάλη Παρασκευή, εις το πάθος του Κυρίου και εις τον θρήνον της Θεοτόκου, 2001

Ω γλυκύ μου έαρ. Επιτάφιος Θρήνος, σχέδια Χρήστος Μαρκίδης, 2001

Ακάθιστος Ύμνος, σχέδια Χρήστος Μαρκίδης, 1999