περί βιβλιοδεσίας
Κείμενα για την ιστορία και την τεχνική
Σύλλογος Εκδοτών Βιβλιοπωλών Αθηνών
Αθήνα 1995

πρόλογος
Με την ευκαιρία της ιδιαίτερης προβολής της βιβλιοδεσίας στον χώρο της 18ης γιορτής του βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως, παρουσιάζεται το παρόν βιβλίο Περί βιβλιοδεσίας με κείμενα που αφορούν στην ιστορία και την τεχνική της. Η έκδοση αυτή δεν φιλοδοξεί να συμπληρώσει την ήδη ελλιπή βιβλιογραφία σχετικά με τη βιβλιοδετική τέχνη και την εξέλιξή της στον Ελλαδικό χώρο. Περιλαμβάνει σειρά κειμένων και άρθρων, τα οποία είτε προέρχονται από σύγχρονες και παλαιότερες εκδόσεις -βιβλία και περιοδικά- είτε δημοσιεύονται εδώ για πρώτη φορά, με σκοπό μία καταρχήν παρουσίαση της άγνωστης, σε πολλούς, αυτής τέχνης.
Η επαφή των φίλων του βιβλίου με το αντικείμενο της βιβλιοδεσίας θα ενισχύσει εμάς τους βιβλιοδέτες στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε έργα αξιόλογα, συνεχίζοντας μια τέχνη την οποία βαρύνουν δεκαεννιά αιώνες παράδοσης.
Είναι σημαντικό ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα εκδίδεται, από τον Σύλλογο Εκδοτών και Βιβλιοπωλών Αθηνών, ένα βιβλίο που αποβλέπει στην προβολή και περαιτέρω ανάπτυξη της βιβλιοδετικής τέχνης, η οποία, αν και σχετίζεται άμεσα με την εκδοτική παραγωγή, δεν έχει την ανάλογη διάδοση στο ευρύ κοινό.

Μπάμπης Λέγγας