Ο ΝΥΜΦΙΟΣ

τι ωραιώθης
και τι ηδύνθης αγάπη,
. εν τρυφαίς σου;
τούτο μέγεθός σου,
. ωμοιώθης τω φοίνικι
και οι μαστοί σου
. τοις βότρυσιν.

είπα.
αναβήσομαι επί τω φοίνικι,
. κρατήσω των ύψεων αυτού,
και έσονται δη μαστοί σου
. ως βότρυες της αμπέλου
και οσμή ρινός σου
. ως μήλα
και ο λάρυγξ σου
. ως οίνος ο αγαθός,
. πορευόμενος τω αδελφιδώ μου εις ευθύτητα,
. ικανούμενος χείλεσί μου και οδούσιν.


Άσμα Ασμάτων. Κεφ. Ζ΄ 9-10