Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως, Εγκώμιον εις την αγίαν και σεβάσμιον κοίμησιν της υπεραγίας ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, PG 99, cols. 360A-372C, και ιδιαίτ. 364C-D.

Ην δε το βραβείον, φοίνικος κλάδος, σύμβολον νίκης κατά θανάτου, και ζωής αμαράντου προεκτύπωμα του πιστωθήναι μετερχομένην, ότι καταδυναστεύσειεν της φθοράς, ως και ο υπ’ αυτής γεννηθείς ενίκησεν τον άδην, Χριστός.
Τοιούτον το βραβείον του φοίνικος, εν ω και οι θεοφιλείς των Εβραίων παίδες επί το πάθος εγγίζοντι τω Χριστώ, ως νικητή τούτω μέλλοντι γίνεσθαι του θανάτου, δοξολογητικώς επέσεισαν, κράζοντες «Ωσαννά εν τοις υψίστοις» τουτέστι, Σώσον δη, ο εν υψίστοις.
Το γαρ Ωσαννά παρ’ Εβραίοις σώσον δη μεθερμηνεύεται.
Ώσπερ ουν εκεί τα βάϊα των φοινίκων νικητικόν τον του Χριστού προεμήνυον συμβολική τη υποδείξη θάνατον, ούτως και το εκ φοίνικος δοθέν τη Θεοτόκω βραβείον, πληροφόρημα νίκης υπήρχεν θανατοποιού καταφθοράς.