Σταυρούλα Κουράκου 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η Σαντορίνη του νερού και της φωτιάς

Ὀνοµάτων ἐπίσκεψις. Καλλίστη – Θήρα – Σαντορίνη

Το κρασί της Σαντορίνης. Μαρτυρίες σε κείµενα ξένων περιηγητών

Μια επίσκεψη σταθµός για τις αρχαιολογικές έρευνες στο νησί

Οι αµπελιές. Μαρτυρία φυτικού αποικισµού

Το Ασύρτικο της Σαντορίνης και άλλες οινάµπελοι του νησιού

Από τα κρασιά της προβιοµηχανικής κάναβας στους οίνους της σύγχρονης τεχνολογίας

Το οινικό δυναµικό του σαντορινιού αµπελώνα

Από τις προβιοµηχανικές κάναβες στα σύγχρονα οινοποιεία

Vinsanto. το παραδοσιακό γλυκό κρασί της Σαντορίνης

Τύποι σαντορινιών οίνων – Ετικετάρισµα